Chính sách bảo mật này ("Chính sách") mô tả cách thức Nhà điều hành trang web ("Nhà điều hành trang web", "chúng tôi", "chúng tôi" hoặc "của chúng tôi") thu thập, bảo vệ và sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân ("Thông tin cá nhân") cho bạn ("Người dùng" , "bạn" hoặc "của bạn") có thể cung cấp trên trang web Vietdating.us và bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào của nó (gọi chung là "Trang web" hoặc "Dịch vụ").

Nó cũng mô tả các lựa chọn có sẵn cho bạn về việc chúng tôi sử dụng Thông tin cá nhân của bạn và cách bạn có thể truy cập và cập nhật thông tin này. Chính sách này không áp dụng cho các hoạt động của các công ty mà chúng tôi không sở hữu hoặc kiểm soát hoặc cho các cá nhân mà chúng tôi không sử dụng hoặc quản lý.

Tự động thu thập thông tin

Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là bảo mật dữ liệu khách hàng và, do đó, chúng tôi thực hiện chính sách không ghi nhật ký. Chúng tôi chỉ xử lý dữ liệu người dùng tối thiểu, chỉ cần thực sự cần thiết để duy trì Trang web hoặc Dịch vụ. Thông tin được thu thập tự động chỉ được sử dụng để xác định các trường hợp lạm dụng tiềm năng và thiết lập thông tin thống kê về việc sử dụng trang web. Thông tin thống kê này không được tổng hợp theo cách khác có thể xác định bất kỳ người dùng cụ thể nào của hệ thống.

Thu thập thông tin cá nhân

Bạn có thể truy cập Trang web mà không cho chúng tôi biết bạn là ai hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin nào mà theo đó ai đó có thể nhận dạng bạn là một cá nhân cụ thể, có thể nhận dạng được. Tuy nhiên, nếu bạn muốn sử dụng một số tính năng của Trang web, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp Thông tin cá nhân nhất định (ví dụ: tên và địa chỉ email của bạn). Chúng tôi nhận và lưu trữ bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp cho chúng tôi khi bạn tạo tài khoản, xuất bản nội dung hoặc điền vào bất kỳ biểu mẫu trực tuyến nào trên Trang web. Khi được yêu cầu, thông tin này có thể bao gồm:

- Chi tiết cá nhân như tên, quốc gia cư trú, vv
- Thông tin liên lạc như địa chỉ email, địa chỉ, v.v.
- Chi tiết tài khoản như tên người dùng, ID người dùng duy nhất, mật khẩu, v.v.

Bạn có thể chọn không cung cấp cho chúng tôi Thông tin cá nhân của bạn, nhưng sau đó bạn có thể không tận dụng được một số tính năng của Trang web. Người dùng không chắc chắn về thông tin bắt buộc nào được chào đón liên hệ với chúng tôi.

Quản lý thông tin cá nhân

Bạn có thể xóa một số Thông tin cá nhân mà chúng tôi có về bạn. Thông tin cá nhân bạn có thể xóa có thể thay đổi khi Trang web hoặc Dịch vụ thay đổi. Tuy nhiên, khi bạn xóa Thông tin cá nhân, chúng tôi có thể duy trì một bản sao Thông tin cá nhân chưa được tiết lộ trong hồ sơ của chúng tôi trong thời gian cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ của chúng tôi với các chi nhánh và đối tác của chúng tôi và cho các mục đích được mô tả bên dưới. Nếu bạn muốn xóa Thông tin cá nhân hoặc xóa vĩnh viễn tài khoản của mình, bạn có thể làm như vậy bằng cách liên hệ với chúng tôi.

Lưu trữ thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ giữ lại và sử dụng Thông tin cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận của chúng tôi trừ khi pháp luật yêu cầu hoặc cho phép thời gian lưu giữ lâu hơn. Chúng tôi có thể sử dụng bất kỳ dữ liệu tổng hợp nào có được từ hoặc kết hợp Thông tin cá nhân của bạn sau khi bạn cập nhật hoặc xóa nó, nhưng không phải theo cách nhận dạng cá nhân bạn. Khi hết thời gian lưu giữ, Thông tin cá nhân sẽ bị xóa. Do đó, quyền truy cập, quyền xóa, quyền cải chính và quyền chuyển đổi dữ liệu không thể được thực thi sau khi hết thời hạn lưu giữ.

Sử dụng và xử lý thông tin thu thập được

Để cung cấp Trang web và Dịch vụ của chúng tôi cho bạn hoặc để đáp ứng nghĩa vụ pháp lý, chúng tôi cần thu thập và sử dụng một số Thông tin cá nhân nhất định. Nếu bạn không cung cấp thông tin mà chúng tôi yêu cầu, chúng tôi có thể không thể cung cấp cho bạn các sản phẩm hoặc dịch vụ được yêu cầu. Một số thông tin chúng tôi thu thập là trực tiếp từ bạn thông qua Trang web của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi cũng có thể thu thập Thông tin cá nhân về bạn từ các nguồn khác. Bất kỳ thông tin nào chúng tôi thu thập từ bạn có thể được sử dụng cho các mục đích sau:

- Tạo và quản lý tài khoản người dùng
- Gửi thông tin hành chính
- Yêu cầu phản hồi của người dùng
- Cải thiện trải nghiệm người dùng
- Thi hành các điều khoản và điều kiện và chính sách
- Bảo vệ khỏi lạm dụng và người dùng độc hại
- Đáp ứng các yêu cầu pháp lý và ngăn ngừa tác hại
- Chạy và vận hành trang web và dịch vụ của chúng tôi
Xử lý Thông tin cá nhân của bạn tùy thuộc vào cách bạn tương tác với Trang web của chúng tôi, nơi bạn ở trên thế giới và nếu một trong những điều sau đây áp dụng: (i) Bạn đã đồng ý cho một hoặc nhiều mục đích cụ thể. Tuy nhiên, điều này không áp dụng, bất cứ khi nào việc xử lý Thông tin cá nhân tuân theo Đạo luật bảo mật người tiêu dùng California hoặc luật bảo vệ dữ liệu châu Âu; (ii) Cung cấp thông tin là cần thiết để thực hiện thỏa thuận với bạn và / hoặc cho bất kỳ nghĩa vụ trước hợp đồng nào; (iii) Xử lý là cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý mà bạn phải tuân thủ; (iv) Xử lý có liên quan đến một nhiệm vụ được thực hiện vì lợi ích công cộng hoặc trong việc thực thi quyền lực chính thức được giao cho chúng tôi; (v) Xử lý là cần thiết cho các mục đích lợi ích hợp pháp mà chúng tôi hoặc bên thứ ba theo đuổi.

Lưu ý rằng theo một số luật pháp, chúng tôi có thể được phép xử lý thông tin cho đến khi bạn phản đối việc xử lý đó (bằng cách từ chối), mà không phải dựa vào sự đồng ý hoặc bất kỳ cơ sở pháp lý nào dưới đây. Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ vui lòng làm rõ cơ sở pháp lý cụ thể áp dụng cho việc xử lý và đặc biệt là việc cung cấp Thông tin cá nhân là yêu cầu theo luật định hay hợp đồng, hoặc yêu cầu cần thiết để ký kết hợp đồng.

Truyền và lưu trữ thông tin

Tùy thuộc vào vị trí của bạn, chuyển dữ liệu có thể liên quan đến việc chuyển và lưu trữ thông tin của bạn ở một quốc gia khác ngoài quốc gia của bạn. Bạn có quyền tìm hiểu về cơ sở pháp lý của việc chuyển thông tin đến một quốc gia bên ngoài Liên minh châu Âu hoặc bất kỳ tổ chức quốc tế nào được điều chỉnh bởi luật pháp quốc tế hoặc được thành lập bởi hai hoặc nhiều quốc gia, như Liên hợp quốc, và về các biện pháp an ninh được thực hiện bởi chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn Nếu bất kỳ sự chuyển giao nào diễn ra, bạn có thể tìm hiểu thêm bằng cách kiểm tra các phần có liên quan của tài liệu này hoặc hỏi chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin được cung cấp trong phần liên hệ.

Quyền của người dùng

Bạn có thể thực hiện một số quyền liên quan đến thông tin của bạn được xử lý bởi chúng tôi. Cụ thể, bạn có quyền làm như sau: (i) bạn có quyền rút lại sự đồng ý nơi bạn đã đồng ý trước đó để xử lý thông tin của bạn; (ii) bạn có quyền phản đối việc xử lý thông tin của mình nếu việc xử lý được thực hiện trên cơ sở pháp lý khác với sự đồng ý; (Iii) bạn có quyền tìm hiểu nếu thông tin đang được chúng tôi xử lý, có được tiết lộ về các khía cạnh nhất định của quá trình xử lý và có được một bản sao của thông tin đang được xử lý; (iv) bạn có quyền xác minh tính chính xác của thông tin của bạn và yêu cầu thông tin đó được cập nhật hoặc sửa chữa; (v) bạn có quyền, trong một số trường hợp nhất định, để hạn chế việc xử lý thông tin của bạn, trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ không xử lý thông tin của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc lưu trữ thông tin đó; (vi) bạn có quyền, trong một số trường hợp nhất định, có được việc xóa Thông tin cá nhân của bạn từ chúng tôi; (vii) bạn có quyền nhận thông tin của mình ở định dạng có cấu trúc, thường được sử dụng và có thể đọc được bằng máy và, nếu khả thi về mặt kỹ thuật, để truyền đến bộ điều khiển khác mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Điều khoản này được áp dụng miễn là thông tin của bạn được xử lý bằng phương tiện tự động và việc xử lý dựa trên sự đồng ý của bạn, dựa trên hợp đồng mà bạn là một phần hoặc dựa trên nghĩa vụ trước hợp đồng.

Quyền phản đối

Khi Thông tin cá nhân được xử lý vì lợi ích công cộng, trong khi thực thi quyền lực chính thức được trao cho chúng tôi hoặc cho các mục đích lợi ích hợp pháp mà chúng tôi theo đuổi, bạn có thể phản đối việc xử lý đó bằng cách cung cấp căn cứ liên quan đến tình huống cụ thể của bạn để biện minh cho sự phản đối. Tuy nhiên, bạn phải biết rằng Thông tin cá nhân của bạn sẽ được xử lý cho các mục đích tiếp thị trực tiếp, bạn có thể phản đối việc xử lý đó bất cứ lúc nào mà không cần cung cấp bất kỳ lời biện minh nào. Để tìm hiểu, cho dù chúng tôi đang xử lý Thông tin cá nhân cho các mục đích tiếp thị trực tiếp, bạn có thể tham khảo các phần có liên quan của tài liệu này.

Làm thế nào để thực hiện các quyền này

Mọi yêu cầu thực hiện Quyền người dùng có thể được chuyển đến Nhà điều hành trang web thông qua các chi tiết liên hệ được cung cấp trong tài liệu này. Các yêu cầu này có thể được thực hiện miễn phí và sẽ được Nhà điều hành trang web giải quyết sớm nhất có thể.

Quyền riêng tư của California

Ngoài các quyền như được giải thích trong Chính sách bảo mật này, cư dân California cung cấp Thông tin cá nhân (như được quy định trong đạo luật) để có được các sản phẩm hoặc dịch vụ cho cá nhân, gia đình hoặc hộ gia đình có quyền yêu cầu và lấy từ chúng tôi, một lần theo lịch năm, thông tin về Thông tin cá nhân mà chúng tôi đã chia sẻ, nếu có, với các doanh nghiệp khác để sử dụng tiếp thị. Nếu có thể, thông tin này sẽ bao gồm các danh mục Thông tin cá nhân và tên và địa chỉ của những doanh nghiệp mà chúng tôi đã chia sẻ thông tin cá nhân đó cho năm trước ngay lập tức (ví dụ: các yêu cầu được thực hiện trong năm hiện tại sẽ nhận được thông tin về năm trước) . Để có được thông tin này xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Quyền riêng tư của trẻ em

Chúng tôi không cố ý thu thập bất kỳ Thông tin cá nhân nào từ trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu bạn dưới 13 tuổi, vui lòng không gửi bất kỳ Thông tin cá nhân nào thông qua Trang web hoặc Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi khuyến khích cha mẹ và người giám hộ hợp pháp giám sát việc sử dụng Internet của con cái họ và giúp thực thi Chính sách này bằng cách hướng dẫn con em họ không bao giờ cung cấp Thông tin cá nhân thông qua Trang web hoặc Dịch vụ của chúng tôi mà không có sự cho phép của chúng.

Nếu bạn có lý do để tin rằng một đứa trẻ dưới 13 tuổi đã cung cấp Thông tin cá nhân cho chúng tôi thông qua Trang web hoặc Dịch vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Bạn cũng phải ít nhất 16 tuổi để đồng ý xử lý Thông tin cá nhân tại quốc gia của bạn (ở một số quốc gia, chúng tôi có thể cho phép cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn làm điều đó thay mặt bạn).

Bản tin

Chúng tôi cung cấp các bản tin điện tử mà bạn có thể tự nguyện đăng ký bất cứ lúc nào. Chúng tôi cam kết giữ bí mật địa chỉ email của bạn và sẽ không tiết lộ địa chỉ email của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi được cho phép trong phần sử dụng và xử lý thông tin. Chúng tôi sẽ duy trì thông tin được gửi qua e-mail theo luật pháp và quy định hiện hành.

Tuân theo Đạo luật CAN-SPAM, tất cả các e-mail được gửi từ chúng tôi sẽ nêu rõ email đó là của ai và cung cấp thông tin rõ ràng về cách liên hệ với người gửi.

Bánh quy

Trang web sử dụng "cookie" để giúp cá nhân hóa trải nghiệm trực tuyến của bạn. Cookie là một tệp văn bản được đặt trên đĩa cứng của bạn bởi một máy chủ trang web. Cookies không thể được sử dụng để chạy các chương trình hoặc đưa virus vào máy tính của bạn. Cookie được gán cho bạn một cách duy nhất và chỉ có thể được đọc bởi một máy chủ web trong miền đã cấp cookie cho bạn.

Chúng tôi có thể sử dụng cookie để thu thập, lưu trữ và theo dõi thông tin cho mục đích thống kê để vận hành Trang web và Dịch vụ của chúng tôi. Bạn có khả năng chấp nhận hoặc từ chối cookie. Hầu hết các trình duyệt web tự động chấp nhận cookie, nhưng bạn thường có thể sửa đổi cài đặt trình duyệt của mình để từ chối cookie nếu bạn thích. Nếu bạn chọn từ chối cookie, bạn không thể trải nghiệm đầy đủ các tính năng của Trang web và Dịch vụ. Để tìm hiểu thêm về cookie và cách quản lý chúng, hãy truy cập internetcookies.org

Không theo dõi tín hiệu

Một số trình duyệt kết hợp tính năng Không theo dõi báo hiệu cho các trang web bạn truy cập mà bạn không muốn theo dõi hoạt động trực tuyến của mình. Theo dõi không giống như sử dụng hoặc thu thập thông tin liên quan đến một trang web. Đối với các mục đích này, theo dõi đề cập đến việc thu thập thông tin cá nhân từ người tiêu dùng sử dụng hoặc truy cập trang web hoặc dịch vụ trực tuyến khi họ di chuyển qua các trang web khác nhau theo thời gian. Cách trình duyệt giao tiếp tín hiệu Không theo dõi chưa thống nhất. Do đó, Trang web này chưa được thiết lập để giải thích hoặc phản hồi các tín hiệu Không theo dõi được trình duyệt của bạn truyền đạt. Mặc dù vậy, như được mô tả chi tiết hơn trong Chính sách này, chúng tôi giới hạn việc sử dụng và thu thập thông tin cá nhân của bạn.

Liên kết đến các trang web khác

Trang web của chúng tôi chứa các liên kết đến các trang web khác không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của chúng tôi. Xin lưu ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các thông lệ về quyền riêng tư của các trang web hoặc bên thứ ba khác đó. Chúng tôi khuyến khích bạn nên biết khi bạn rời khỏi Trang web của chúng tôi và đọc các điều khoản về quyền riêng tư của mỗi trang web có thể thu thập Thông tin cá nhân.

Bảo mật thông tin

Chúng tôi bảo mật thông tin bạn cung cấp trên các máy chủ trong một môi trường được kiểm soát, an toàn, được bảo vệ khỏi sự truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép. Chúng tôi duy trì các biện pháp bảo vệ hành chính, kỹ thuật và vật lý hợp lý trong nỗ lực bảo vệ chống truy cập trái phép, sử dụng, sửa đổi và tiết lộ Thông tin cá nhân trong sự kiểm soát và lưu ký của mình. Tuy nhiên, không có dữ liệu truyền qua Internet hoặc mạng không dây có thể được đảm bảo. Do đó, trong khi chúng tôi cố gắng bảo vệ Thông tin cá nhân của bạn, bạn thừa nhận rằng (i) có những hạn chế về bảo mật và quyền riêng tư của Internet nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi; (ii) bảo mật, tính toàn vẹn và quyền riêng tư của bất kỳ và tất cả thông tin và dữ liệu trao đổi giữa bạn và Trang web của chúng tôi có thể được đảm bảo; và (iii) mọi thông tin và dữ liệu như vậy có thể được xem hoặc giả mạo trong quá trình vận chuyển bởi bên thứ ba, bất chấp những nỗ lực tốt nhất.

Vi phạm dữ liệu

Trong trường hợp chúng tôi biết rằng bảo mật của Trang web đã bị xâm phạm hoặc người dùng Thông tin cá nhân đã bị tiết lộ cho các bên thứ ba không liên quan do hoạt động bên ngoài, bao gồm, nhưng không giới hạn, các cuộc tấn công bảo mật hoặc lừa đảo, chúng tôi có quyền thực hiện các biện pháp thích hợp hợp lý, bao gồm, nhưng không giới hạn, điều tra và báo cáo, cũng như thông báo và hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật. Trong trường hợp vi phạm dữ liệu, chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để thông báo cho các cá nhân bị ảnh hưởng nếu chúng tôi tin rằng có nguy cơ gây hại hợp lý cho người dùng do vi phạm hoặc nếu pháp luật có yêu cầu khác. Khi chúng tôi làm, chúng tôi sẽ đăng một thông báo trên trang web.

Công bố pháp lý

Chúng tôi sẽ tiết lộ bất kỳ thông tin nào chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc nhận nếu được pháp luật yêu cầu hoặc cho phép, như tuân thủ trát đòi hầu tòa hoặc quy trình pháp lý tương tự và khi chúng tôi tin rằng việc tiết lộ là cần thiết để bảo vệ quyền của chúng tôi, bảo vệ sự an toàn của bạn hoặc sự an toàn của người khác, điều tra gian lận hoặc trả lời yêu cầu của chính phủ.

Thay đổi và sửa đổi

Thỉnh thoảng chúng tôi có thể cập nhật Chính sách bảo mật này và sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với cách chúng tôi xử lý Thông tin cá nhân. Khi thay đổi được thực hiện, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email để thông báo cho bạn. Chúng tôi cũng có thể cung cấp thông báo cho bạn theo những cách khác theo quyết định của chúng tôi, chẳng hạn như thông qua thông tin liên lạc bạn đã cung cấp. Mọi phiên bản cập nhật của Chính sách quyền riêng tư này sẽ có hiệu lực ngay khi đăng Chính sách bảo mật sửa đổi trừ khi có quy định khác. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ sau ngày Chính sách quyền riêng tư được sửa đổi (hoặc hành động khác được chỉ định tại thời điểm đó) sẽ cấu thành sự đồng ý của bạn đối với những thay đổi đó. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không, nếu không có sự đồng ý của bạn, sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn theo cách khác về mặt vật chất so với những gì đã nêu tại thời điểm Dữ liệu Cá nhân của bạn được thu thập. Chính sách đã được tạo với https://www.WebsitePolaho.com

Chấp nhận chính sách này

Bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc Chính sách này và đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện của nó. Bằng cách sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ của Trang web, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Chính sách này. Nếu bạn không đồng ý tuân theo các điều khoản của Chính sách này, bạn không được phép sử dụng hoặc truy cập Trang web và Dịch vụ của nó.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn muốn liên hệ với chúng tôi để hiểu thêm về Chính sách này hoặc muốn liên hệ với chúng tôi về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến quyền cá nhân và Thông tin cá nhân của bạn, bạn có thể thực hiện thông qua biểu mẫu liên hệ

Tài liệu này được cập nhật lần cuối vào ngày 16 tháng 5 năm 2020